KHOA KIẾN THỨC CƠ SỞ NGÀNH KINH TẾ - XÃ HỘI

19:51 - 11/04/2018

        1. Chức năng

         Khoa Kiến thức cơ sở ngành Kinh tế - Xã hội là đơn vị trực thuộc Trường Đại học Hải Dương, có chức năng tổ chức thực hiện quá trình đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực có trình độ đại học và cao đẳng trong lĩnh vực kế toán, kinh tế, tài chính, ngân hàng; nghiên cứu khoa học và triển khai áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. 

        2. Nhiệm vụ

        - Xây dựng chương trình đào tạo các bậc học, kế hoạch giảng dạy, học tập; bố trí và điều hành tiến trình giảng dạy, học tập cho các lớp thuộc Khoa quản lý. Chủ trì, tổ chức quá trình đào tạo ngành học được giao và các hoạt động giáo dục khác trong chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của Trường.

        - Thực hiện đào tạo các học phần cơ sở cho 05 ngành (trình độ đại học và cao đẳng): Kế toán, Tài chính - Ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Kinh tế tổng hợp, Quản trị văn phòng.

        - Phối hợp với Phòng Đào tạo xây dựng và bảo vệ chương trình mở ngành học mới.

        - Quản lý nội dung, phương pháp, chất lượng đào tạo; quản lý chất lượng hoạt động khoa học và công nghệ của viên chức và người học thuộc Khoa.

        - Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình môn học theo kế hoạch do Hiệu trưởng giao; xây dựng ngân hàng đề thi; tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy - học thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học.

       - Chủ trì, tìm kiếm đối tác và xây dựng các chương trình liên kết về đào tạo các bậc, hệ đào tạo.

       - Tổ chức tuyển sinh, đào tạo các lớp bồi dưỡng ngắn hạn về chuyên môn nghiệp vụ thuộc Khoa quản lý theo kế hoạch hàng năm hoặc khi được Hiệu trưởng phê duyệt.

      - Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Hiệu trưởng giao.