DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ (Nhiệm kỳ 2015 - 2020), BAN GIÁM HIỆU

09:06 - 07/02/2018

- DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ (Nhiệm kỳ 2015 - 2020):

TT

Họ tên

Năm sinh

Năm vào Đảng

Chức danh

I

Ban Thường vụ

 

 

 

1

Vũ Đức Lễ

1964

03.02.1995

Bí thư BCH Đảng bộ

2

Tô Văn Sông

1967

10.12.1996

Ủy viên thường vụ

II

Ban Chấp hành Đảng bộ

 

 

 

1

Vũ Đức Lễ

1964

03.02.1995

Phó Bí thư phụ trách

2

Tô Văn Sông

1967

10.12.1996

Ủy viên Thường vụ

3

Nguyễn Thị Thu Hà

1976

07.07.2004

Ủy viên

4

Nguyễn Mạnh Tuân

1980

15.03.2006

Ủy viên

5

Tăng Thế Toan

1976

25.08.2001

Ủy viên

6

Lê Thị Thu

1976

04.01.2002

Ủy viên

7

Nguyễn Thị Đào

1975

26.12.2003

Ủy viên

8

Nguyễn Thị Thu Hà (88)

1988

15.09.2011

Ủy viên

9

Vũ Văn Hoàng

1987

25.5.2013

Ủy viên

III

Ủy ban kiểm tra

 

 

 

1

Vũ Đức Lễ

1964

03.02.1995

Chủ nhiệm UBKT

2

Lê Thị Mùi

1969

11.06.1999

Phó Chủ nhiệm

3

Tăng Xuân Hùng

1976

15.09.2005

Ủy viên

4

Lê Huy Bình

1982

22.06.2013

Ủy viên

5

Phạm Thị Lựu

1970

25.12.2003

Ủy viên

- BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI DƯƠNG:

1. Hiệu trưởng: TS. Vũ Đức Lễ

2. Phó Hiệu trưởng: TS. Nguyễn Thị Thu Hà