DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ KHÓA XI (Nhiệm kỳ 2015 - 2020), BAN GIÁM HIỆU

* DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ KHÓA XI (Nhiệm kỳ 2020 - 2025):

Họ tên

Năm sinh

Chức danh

I

Ban Thường vụ

 

1

Vũ Đức Lễ

Bí thư BCH Đảng bộ

2

Nguyễn Thị Thu Hà

Phó Bí thư BCH Đảng bộ

3

Tăng Thế Toan

Ủy viên thường vụ

II

Ban Chấp hành Đảng bộ

 

1

Vũ Đức Lễ

Bí thư BCH Đảng bộ

2

Nguyễn Thị Thu Hà

Phó Bí thư BCH Đảng bộ

3

Tăng Thế Toan

Ủy viên thường vụ

4

Tô Văn Sông

Ủy viên

5

Nguyễn Mạnh Tuân

Ủy viên

6

Nguyễn Thị Đào

Ủy viên

7

Vũ Thị Thảo

Ủy viên

8

Trần Thị Diệp

Ủy viên

9

Nguyễn Thị Toan

Ủy viên

III

Ủy ban kiểm tra

 

1

Nguyễn Thị Thu Hà

Chủ nhiệm UBKT

2

Phạm Quang Thịnh

Phó Chủ nhiệm

3

Tăng Xuân Hùng

Ủy viên

* BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI DƯƠNG:

1. Hiệu trưởng: TS. Vũ Đức Lễ

2. Phó Hiệu trưởng: TS. Nguyễn Thị Thu Hà