DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ (Nhiệm kỳ 2015 - 2020)

09:06 - 07/02/2018

TT

Họ tên

Năm sinh

Năm vào Đảng

Chức danh

I

Ban Thường vụ

 

 

 

1

Vũ Đức Lễ

1964

03.02.1995

Phó Bí thư phụ trách

2

Nguyễn Thị Thúy Nga

1978

30.01.2010

Ủy viên thường vụ

3

Tô Văn Sông

1967

10.12.1996

Ủy viên thường vụ

II

Ban Chấp hành Đảng bộ

 

 

 

1

Vũ Đức Lễ

1964

03.02.1995

Phó Bí thư phụ trách

2

Nguyễn Thị Thúy Nga

1978

30.01.2010

Ủy viên Thường vụ

3

Tô Văn Sông

1967

10.12.1996

Ủy viên Thường vụ

4

Nguyễn Thị Thu Hà

1976

07.07.2004

Ủy viên

5

Nguyễn Mạnh Tuân

1980

15.03.2006

Ủy viên

6

Tăng Thế Toan

1976

25.08.2001

Ủy viên

7

Lê Thị Thu

1976

04.01.2002

Ủy viên

8

Nguyễn Thị Đào

1975

26.12.2003

Ủy viên

9

Bùi Thị Hồng Đào

1963

15.01.2001

Ủy viên

10

Nguyễn Thị Thu Hà (88)

1988

15.09.2011

Ủy viên

11

Vũ Văn Hoàng

1987

25.5.2013

Ủy viên

III

Ủy ban kiểm tra

 

 

 

1

Vũ Đức Lễ

1964

03.02.1995

Chủ nhiệm UBKT

2

Lê Thị Mùi

1969

11.06.1999

Phó Chủ nhiệm

3

Tăng Xuân Hùng

1976

15.09.2005

Ủy viên

4

Lê Huy Bình

1982

22.06.2013

Ủy viên

5

Phạm Thị Lựu

1970

25.12.2003

Ủy viên