Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn tuyên truyền việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã

09:22 - 13/06/2019