Quy định Chuẩn đầu ra các ngành đào tạo trình độ Đại học, Cao đẳng hệ chính quy